310324 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/H |
290324 | “మన రక్షణ కార్యము” |
240324 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/G |
260324 | “పరీక్షించుకొనుట” | “కపటము” Vol-2 |
190324 | “పరీక్షించుకొనుట” | “కపటము” Vol-1 |
170324 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/F |
120324 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-12 |
100324 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/E |
030324 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/D |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 9AM – 12PM, Sunday Children Church: 9AM – 12PM
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,