270224 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-11 |
250224 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/C |
200224 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-10 |
180224 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/B |
130224 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-9 |
110224 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4 |
060224 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-8 |
040224 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-3/D |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 9AM – 12PM, Sunday Children Church: 9AM – 12PM
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,