300124 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-7 |
280124 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-3/C |
230124 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-6 |
210124 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-3B |
140124 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-3 |
070124 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-2 |
020124 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-5 |
010124-HPH | Watch Night Service |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 9AM – 12PM, Sunday Children Church: 9AM – 12PM
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,