300424 | “పరీక్షించుకొనుట” | “వైరము” Vol-2 |
280424 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/L |
230424 | “పరీక్షించుకొనుట” | “వైరము” Vol-1 |
210424 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/K |
160424 | “పరీక్షించుకొనుట” | “కపటము” Vol-5 |
140424 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/J |
090424 | “పరీక్షించుకొనుట” | “కపటము” Vol-4 |
070424 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-4/I |
020424 | “పరీక్షించుకొనుట” | “కపటము” Vol-3 |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 8:00-10:30 AM, Till 26th May 2024
Sunday Children Church: 8:00-10:30 AM, Till 26th May 2024
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,