251223 | క్రీస్తు|
241223 | వాక్యానుసారమైన జీవితము కొరకు... Vol-1|
171223 | విధేయత/భాధ్యత ("నాకై / నాకే అప్పగింపబడిన పనిలో....") - Vol-10/C |
121223 | “పరీక్షించుకొనుట” | "కలహము" : Vol-4 |
101223 | విధేయత/భాధ్యత ("నాకై / నాకే అప్పగింపబడిన పనిలో....") - Vol-10/B |
031223 | విధేయత/భాధ్యత ("నాకై / నాకే అప్పగింపబడిన పనిలో....") - Vol-10 |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 8:00-10:30 AM, Till 26th May 2024
Sunday Children Church: 8:00-10:30 AM, Till 26th May 2024
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,