251222 | “శరీరము & మనస్సు నలుగుట(నా ద్వారా దేవుని మహిమపరచుట) Vol-11” |
181222 | “శరీరము & మనస్సు నలుగుట(అన్ని వేళలా దేవుని మహిమను వెదుకుట) Vol-10” |
111222 | “శరీరము & మనస్సు నలుగుట(అన్ని వేళలా దేవుని మహిమను వెదుకుట) Vol-9” |
041222 | “శరీరము & మనస్సు నలుగుట(అన్ని వేళలా దేవుని మహిమను వెదుకుట) Vol-8” |

We invite anyone and everyone to attend our Sunday gatherings to scripture warns and prayers.


Visakhapatnam, AP

Watch Live Every Sunday 7:00PM - 8:30PM (IST) @D.No. 1-11-30,Laxminagar, Sivaji Park Rd, Visakhapatnam-17, AP

Parvathipuram, AP

Every Sunday Adult Church: 9AM – 12PM, Sunday Children Church: 9AM – 12PM
@ Chinabondapali, Parvathipuram, AP,